Dekret o diakonacie stałym w Archidiecezji Łódzkiej

Łódź, dnia 25 stycznia 2019 roku
Święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła
Abp – 5.5 – 54/19

„Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią (charakterem), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich.” (KKK 1570).

W ślad za ustawodawstwem Kościoła powszechnego i sugestią II Polskiego Synodu Plenarnego oraz zgodnie z decyzją Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 czerwca 2001 roku o wprowadzenia w Polsce diakonatu stałego, na mocy przysługujących mi uprawnień (Wytyczne KEP, nr 33), po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, niniejszym wprowadzam w Archidiecezji Łódzkiej z dniem 25 stycznia 2019 roku diakonat stały i jednocześnie z tym samym dniem powołuję Ośrodek Formacji Diakonów Stałych z siedzibą w moim domu w Łodzi przy ulicy Księdza Ignacego Skorupki 1.

Nabór kandydatów rozpoczyna się z dniem ogłoszenia Dekretu.

Działalność formacyjna Ośrodka ma być prowadzona zgodnie z przepisami dokumentu: Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce przyjętego na 324. sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 21-22 października 2003 roku i zatwierdzonego przez Kongregację Wychowania Katolickiego dekretem z dnia 22 stycznia 2004 roku (Prot. N. 125/2004/4) i rozpocznie się z dniem, w którym Kościół czyta opis ustanowienia pierwszych diakonów, to jest w drugą sobotę okresu Wielkanocnego przypadającą w tym roku 4 maja.

Niniejszy Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania i należy go odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Łódzkiej w niedzielę 3 lutego bieżącego roku.

+ Grzegorz Ryś, Arcybiskup Metropolita Łódzki

Dan w Łodzi dnia 25 stycznia 2019 roku,
w Święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła.

 

Komunikat
w sprawie naboru w archidiecezji łódzkiej do diakonatu stałego
do odczytania we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 3 lutego 2019 roku

Zgodnie w Dekretem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego z dnia 25 stycznia br. rozpoczął się nabór kandydatów do diakonatu stałego.

Mężczyzna pragnący rozpocząć formację powinien podjąć następujące działanie:

  • Zgłasza się do dyrektora Ośrodka Formacji Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej na rozmowę, której celem jest sprawdzenie, czy spełniane są warunki wymagane do rozpoczęcia formacji i nie występują nieprawidłowości do święceń;
  • Zwraca się z pisemną prośbą do Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o dopuszczenie do formacji dołączając życiorys uwzględniający zdobytą formację i zaangażowanie w życie Kościoła;
  • Kandydat żonaty, uzyskuje pisemną zgodę małżonki na podjęcie formacji;
  • Uzyskuje pisemną opinię własnego proboszcza o zdatności do podjęcia formacji;
  • Udaje się wraz z własnym proboszczem na rozmowę z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim;
  • O dopuszczeniu do formacji aspirant zostanie poinformowany oddzielnym pismem.

Kontakt:
Dyrektor Ośrodka Formacji Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej
ks. prałat dr Zbigniew Tracz
Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1
w dni powszednie w godzinach: 10.00- 13.00

Ks. prałat Zbigniew Tracz
Dyrektor Ośrodka Formacji
Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej

 

 

 

Odsłony: 589