Statut Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Parafialna Rada do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem doradczym, wspierającym proboszcza w administrowaniu dobrami parafialnymi (por. kan. 537 KPK).

§ 2

Rada działa na podstawie:

1. Przepisów prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego,

2. Niniejszego statutu.

Rozdział II – Skład Rady i obowiązki jej członków

§ 3

Rada składa się przynajmniej z 5 członków.

§ 4

Przewodniczącym Rady z urzędu jest każdorazowy proboszcz parafii, który, zgodnie z przepisami prawa (kan. 532 KPK), jest wyłącznym organem reprezentującym parafię.

§ 5

Członkami Rady mogą być zarówno duchowni jak i świeccy, odznaczający się uczciwością, prawością i cieszący się nienaganną opinią oraz mieszkający na terenie właściwej parafii (por. kan. 228 § 2 KPK).

§ 6

Członków Rady powołuje Arcybiskup Metropolita Łódzki na wniosek proboszcz parafii.

§ 7

Członkowie Rady są mianowani na okres 5 lat, po upływie tegoż okresu mogą być mianowani na dalsze pięciolecia.

§ 8

Członkami Rady nie mogą być krewni ani powinowaci proboszcza parafii do czwartego stopnia.

§ 9

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

1. upływu kadencji,

2. śmierci członka,

3. pisemnej rezygnacji członka przyjętej przez Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego,

4. odwołania przez Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego,

5. wakansu na stanowisku proboszcza parafii.

§ 10

Członkowie Rady są zaprzysiężeni podczas pierwszego posiedzenia według załączonego wzoru roty przysięgi. Informacje uzyskane wskutek działania Rady są poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady także po wygaśnięciu mandatu. Z zachowania tajemnicy może zwolnić w poszczególnym przypadku proboszcz.

§ 11

Rada wybiera spośród swoich członków, zwyczajną większością głosów, Sekretarza, którego zadaniem jest protokołowanie obrad oraz odczytywanie sporządzonego protokołu na następnym posiedzeniu Rady.

§ 12

Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawiać ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej.

§ 13

Zebrania Rady nie mogą obywać się bez obecności proboszcza parafii.

§ 14

Zebrania zwyczajne odbywają się przynajmniej raz na pół roku. O terminie zebrania wszystkich członków Rady powiadamia proboszcz parafii.

§ 15

Zebrania nadzwyczajne odbywają się na wniosek proboszcza parafii.

§ 16

Członkowie Rady w wypadku nieobecności na posiedzeniu powinni swoją absencję usprawiedliwić.

§ 17

Proboszcz parafii może zapraszać na posiedzenia Rady ekspertów w poszczególnych sprawach.

§ 18

Uchwały rady Rada podejmowane są zwyczajną większością głosów.

§ 19

Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

§ 20

Rozdział III – Zadania Rady

§ 21

Rada Ekonomiczna:

a) wspomaga proboszcza parafii w zarządzie majątkiem parafialnym;

b) planuje inwestycje i remonty oraz pomaga w ich realizacji;

c) troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.

§ 22

Proboszcz parafii zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następujących sprawach:

1. przed podjęciem decyzji odnoszącej się do spraw ekonomicznych o większym znaczeniu ze względu na stan majątkowy parafii;

2. zatrudniania stałych lub czasowych pracowników parafialnych;

3. remontu obiektów parafialnych;

4. zaciągania kredytów.

§ 23

Na początku roku kalendarzowego proboszcz przedstawia Radzie sprawozdanie z wydatków za miniony rok i planowanie budżetu parafii. Podpisane przez Radę sprawozdanie jest składane przez Proboszcza w Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

§ 24

Dostęp do konta parafialnego posiada proboszcz parafii, a w czasie jego wakansu na urzędzie osoba uprawniona przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego.

§ 25

Prawa i obowiązki proboszcza określa prawo powszechne (kan. 528-537 KPK) i przepisy w Statutach III Synodu Archidicezji Łódzkiej (art. 331- 353).

§ 26

Rada nie ma kompetencji w zakresie administrowania prywatnym majątkiem duchownych posługujących w parafii. Zgodnie z prawem powszechnym i partykularnym Rada nie może także ingerować w sprawy finansowe związane w utrzymaniem duchownych tzn. odnoszące się m.in. do stypendiów mszalnych, iura stolae, ofiar kolędowych.

Rozdział IV – Przepisy końcowe

§ 27

Zmiany niniejszego Statutu może dokonać wyłącznie Arcybiskup Metropolita Łódzki.

§ 28

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podpisania, to jest 5 stycznia 2015 roku. Niniejszy statut zatwierdzam

+ Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Łódzki
Ks. Zbigniew Tracz Kanclerz
Łódź, dnia 5 stycznia 2015 roku Abp–77–7/15

 

Wzór roty przysięgi członka Parafialnej Rada do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej

Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu / w Trójcy Świętej Jedynemu, / że powierzone mi / przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego / obowiązki członka Parafialnej Rada do spraw Ekonomicznych / będę wypełniał (a) zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego / i postanowieniami Statutów Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej/. Nadto zobowiązuję się zachować tajemnicę / co do wykonywanych przeze mnie zadań i otrzymywanych zarządzeń. / Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący.

……………………………………………………………………………………

podpis członka Parafialnej Rada do spraw Ekonomicznych

Wobec mnie: …………………………………

                     podpis proboszcza parafii